Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

Nowe obowiązki ciążące na sprzedawcach artykułów BHP

Nowe obowiązki ciążące na sprzedawcach artykułów BHP

Czy wiesz, że od 21 kwietnia 2018 roku ciążą na Tobie nowe obowiązki?

Od tej pory przed udostępnieniem środka ochrony indywidualnej musisz przede wszystkim sprawdzić:

czy śoi jest opatrzony oznakowaniem CE

czy towarzyszą mu wymagane dokumenty i instrukcje oraz informacje określone w załączniku II pkt 1.4 rozporządzenia 2016/425, czyli musisz sprawdzić szereg wymaganych informacji:

Instrukcje muszą zawierać wszystkie stosowne informacje dotyczące:

nazwy i adresu producenta;

instrukcji przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekowania, a zalecane przez producenta środki czyszczące, konserwujące i dezynfekujące nie mogą niekorzystnie wpływać na ŚOI ani na użytkownika, gdy są stosowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami;

skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej podczas odpowiednich badań technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony;

w stosownych przypadkach, wyposażenia, które można stosować z ŚOI, oraz charakterystyki odpowiednich części zamiennych;

w stosownych przypadkach, klas ochrony dostosowanych do różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń użytkowania;

w stosownych przypadkach, miesiąca oraz roku ważności lub okresu przydatności ŚOI lub niektórych ich części składowych;

w stosownych przypadkach, rodzaju opakowania odpowiedniego do transportu;

znaczenia wszelkich oznakowań;

zagrożeń, przed którymi ŚOI mają chronić;

odesłania do rozporządzenia 2016/425 oraz, w stosownych przypadkach, odesłań do innych przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;

nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki lub jednostek notyfikowanych uczestniczących w ocenie zgodności ŚOI;

odniesień do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych, łącznie z datą przyjęcia norm(y) lub odniesień do innych zastosowanych specyfikacji technicznych;

adresu strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE."

czy producent umieścił na produkcie nazwę typu, numer partii lub serii lub inną informację umożliwiającą identyfikację produktu, a także czy producent, a w przypadku produktów importowanych spoza UE również importer, umieścił swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy

oprócz tego musisz zapewnić, iż warunki przechowywania i transportu śoi nie zagrażają ich zgodności z wymaganiami rozporządzenia oraz na żądanie właściwego organu krajowego przekazać mu dokumentację oraz wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj