Szukaj
Produkty
Kategorie
Kolekcje
Producenci

Brak wyników

ODZIEŻ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKAŻENIAMI


ODZIEŻ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKAŻENIAMI

Ścisła kontrola medyczna oraz ochrona osób stykających się z czynnikami biologicznymi

to podstawy profilaktyki zakażeń i rozprzestrzeniania się drobnoustrojów. W związku z tym

i zgodnie z europejskim prawodawstwem opracowane zostały specjalne wymagania dotyczące

materiałów używanych do produkcji odzieży zabezpieczającej przed czynnikami zakaźnymi.

Ocena działania kombinezonów ochronnych w oparciu o te kryteria, w ramach ogólnej oceny

ryzyka, może ułatwić wybór właściwego środka ochrony indywidualnej w celu zminimalizowania

ryzyka zakażenia.

3

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE .............................................................................. 5

2. OCHRONA PRZY PRACY Z CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI ......................... 5

Czym są czynniki biologiczne? ............................................................ 5

Jakie są grupy ryzyka czynników biologicznych? . . ................................... 5

W jaki sposób stykamy się z czynnikami biologicznymi? ......................... 5

Gdzie występują substancje biologiczne, czym są i jakie choroby

mogą wywoływać? ............................................................................ 6

3. ODZIEŻ OCHRONNA WEDŁUG NORMY EN 14126:2003 ............................. 7

Test ciśnieniowy: odporność na penetrację krwi i płynów

ustrojowych z zastosowaniem krwi syntetycznej - ISO 16603 . ................... 7

Odporność na penetrację patogenów z krwi z zastosowaniem

bakteriofagów (symulacja penetracji wirusów) - ISO 16604 . ..................... 7

Odporność na penetrację cieczy skażonych biologicznie

(penetracja bakterii w stanie mokrym) - ISO 22610 . ................................ 7

Odporność na penetrację aerozoli cieczy skażonych

biologicznie - ISO/DIS 22611 .............................................................. 8

Odporność na penetrację cząstek stałych skażonych

biologicznie (penetracja bakterii w stanie suchym) - ISO 22612 ................ 8

4. KOMBINEZONY OCHRONNE FIRMY DUPONT .......................................... 9

Porównanie skuteczności działania odzieży ochronnej firmy DuPont ......... 10

5

1. WPROWADZENIE

Ścisła kontrola medyczna zakażeń ma kluczowe znaczenie

dla zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób wysoce

zakaźnych - to właśnie przede wszystkim brak ścisłej

kontroli w państwach dotkniętych niedawnym wybuchem

epidemii wywołanej przez wirus Ebola był odpowiedzialny

za jej rozmiary. W państwach, w których obowiązują

wysokie standardy w publicznej służbie zdrowia, ryzyko

przeniesienia zakażenia jest zasadniczo uznawane za istotnie

niższe. Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest

niezbędnym elementem kontroli zakażeń w przypadku

osób odpowiedzialnych za pielęgnację, leczenie, transport,

wdrażanie środków zapobiegawczych i odkażanie, nie tylko

w związku z bezpieczeństwem tych osób, ale też ludzi w ich

otoczeniu. Niniejsza broszura zawiera przydatne informacje

na temat skuteczności działania oferowanych przez naszą

firmę kombinezonów ochronnych przeznaczonych do pracy

z czynnikami biologicznymi.

2. OCHRONA PRZY PRACY Z CZYNNIKAMI

BIOLOGICZNYMI

Zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle spożywczym,

w sortowniach odpadów i zakładach recyklingu,

oczyszczalniach ścieków lub w służbach ratunkowych,

jeśli pracownicy zetkną się z czynnikami biologicznymi,

bezpieczna i niezawodna odzież ochronna ma kluczowe

znaczenie dla zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu

się drobnoustrojów.

Czym są czynniki biologiczne?

Wyczerpującą definicję można znaleźć w europejskiej

dyrektywie 2000/54/WE dotyczącej ochrony pracowników

przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na czynniki

biologiczne w miejscu pracy. Termin „czynniki biologiczne”

oznacza przede wszystkim takie drobnoustroje jak bakterie,

wirusy i grzyby. Według tej dyrektywy oznacza on także

materiały biologiczne, w tym modyfikowane genetycznie.

Co istotne, substancje te mogą mieć właściwości

patogenne, uczulające lub toksyczne. Czynniki biologiczne

mogą niekorzystnie wpływać na stan zdrowia człowieka

w różny sposób - od względnie łagodnych reakcji

alergicznych do ciężkich chorób, w tym zgonu.

Jakie są grupy ryzyka czynników biologicznych?

Wspomniana wyżej dyrektywa wymusza klasyfikację

czynników biologicznych w czterech grupach ryzyka

zgodnie z poziomem ryzyka zakażenia:

Grupa 1

Czynniki biologiczne, poprzez które wywołanie chorób

u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa 2

Czynniki biologiczne, które mogą wywoływać choroby

u ludzi i mogą być niebezpieczne dla pracowników;

ich rozprzestrzenienie się w populacji jest mało

prawdopodobne; skuteczna profilaktyka lub leczenie

są możliwe.

Grupa 3

Czynniki biologiczne, które mogą wywoływać ciężkie

choroby u ludzi i mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo

dla pracowników; istnieje ryzyko ich rozprzestrzenienia

się w populacji, lecz zazwyczaj skuteczna profilaktyka lub

leczenie są możliwe.

Grupa 4

Czynniki biologiczne, które wywołują ciężkie choroby

u ludzi i stanowią poważne niebezpieczeństwo dla

pracowników; istnieje wysokie ryzyko ich rozprzestrzenienia

się w populacji; zazwyczaj skuteczna profilaktyka lub

leczenie nie są możliwe.

Szczegółowa klasyfikacja czynników biologicznych do grup

ryzyka znajduje się w załączniku do europejskiej dyrektywy

2000/54/WE.

W jaki sposób stykamy się z czynnikami

biologicznymi?

Do zetknięcia się z bakteriami, wirusami lub grzybami może

dojść w wyniku szeregu aktywności, na przykład podczas:

1. Produkcji i stosowania czynników biologicznych

(w tym m.in. izolacji, wytwarzania, rozprzestrzeniania,

wykorzystywania, obróbki, napełniania, przekazywania,

mieszania, dostarczania i utylizacji).

2. Kontaktu w miejscu pracy z ludźmi, zwierzętami,

roślinami, produktami biologicznymi, przedmiotami

i materiałami (w tym w wyniku uwolnienia czynników

biologicznych i zetknięcia się z nimi).

6

Gdzie występują substancje biologiczne, czym są i jakie choroby mogą wywoływać?

Sektor Substancje biologiczne Możliwe choroby

Rolnictwo

Pleśnie Alergie

Bakterie (Actinomycetes) Płuco farmera (alergiczne zapalenie

pęcherzyków płucnych)

Drobnoustroje (np. Erwinia herbicola) Zespół toksyczny wywołany pyłem

organicznym (gorączka klimatyzacyjna)

Bakterie (np. Listeria monocytogenes)

Patogeny (np. Coxiella burnetii)

Grzyby (np. Dermatophytes)

Choroby odzwierzęce (choroby przenoszone

ze zwierząt na ludzi), np. gorączka Q,

listerioza lub grzybice skóry

Praca z odpadami weterynaryjnymi

(np. zakłady segregacji odpadów/

recyklingu, kompostownie)

Pleśnie (np. Aspergillus fumigatus) Alergie

Aspergiloza, grzybniak kropidlakowy

Bakterie (Actimomycetes) Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie

pęcherzyków płucnych

Bakterie Gram-ujemne Zespół toksyczny wywołany pyłem

organicznym (gorączka klimatyzacyjna)

Wirusy jelitowe, flora bakteryjna jelit Zakażenia (np. przewodu pokarmowego)

Oczyszczalnie ścieków, systemy

kanalizacyjne

Wirus WZW typu A Zapalenie wątroby typu A

Salmonella Salmonelloza

ECHO-wirus, rotawirus Wirusowe zapalenie przewodu pokarmowego

Bakterie (np. bakterie leptospirozy) Leptospira interrogans

Szpitale, służba zdrowia,

laboratoria, policja, służby

ratunkowe

Wirus Ebola, wirus Lassa Gorączki

Wirus HIV AIDS

Bordetella pertussis Krztusiec

Mycobacterium tuberculosis Gruźlica

Wirus WZW typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Przemysł spożywczy

Pleśnie/drożdże Alergie, podrażnienia skóry

Bakterie

Endotoksyny Zespół toksyczny wywołany pyłem

organicznym (ODTS)

Źródło: Dokumenty BG i OSHA

7 * Odzież ochronna - wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami zakaźnymi.

** Zazwyczaj szwy i zapięcia nie są badane, mimo że zwykle są to elementy zapewniające słabszą ochronę niż materiał.

3. ODZIEŻ OCHRONNA WEDŁUG NORMY EN 14126:2003

Zgodnie z europejską dyrektywą 2000/54/WE w sprawie

substancji biologicznych pracodawcy są zobligowani do

zapewnienia pracownikom odpowiedniej

odzieży ochronnej. Jaka odzież zapewnia

ochronę przed czynnikami biologicznymi?

Europejska norma EN 14126* określa wymagania

dla materiałów stosowanych do produkcji

odzieży w zakresie ochrony przed czynnikami zakaźnymi.

Metody badań opisane w tej normie koncentrują się na

nośniku zawierającym drobnoustrój, np. cieczy, aerozolu

lub pyle. W związku z niejednorodnością mikroorganizmów

norma ta nie określa kryteriów działania dla poszczególnych

typów drobnoustrojów. Należy to uwzględnić przy ocenie

ryzyka w odniesieniu do grupy ryzyka, do której należy

dany czynnik zakaźny. Europejska norma dotyczy wyłącznie

samego „materiału”, pomija natomiast wymagania w zakresie

ochrony przed czynnikami zakaźnymi dotyczące szwów.

Ponieważ wirusy, bakterie i spory są tak małe, że mogą

przenikać przez otwory w szwach szytych, zaleca się

kombinezony ze szwami zaklejonymi taśmą.

Kombinezony ochronne produkowane z materiałów

spełniających wymagania normy EN 14126 muszą także

spełniać wymagania dla kombinezonów określone

w odpowiedniej normie dotyczącej typu odzieży ochronnej

zabezpieczającej przed czynnikami chemicznymi (patrz

tabela 1). Muszą one posiadać oznakowanie CE jako środki

ochrony indywidualnej kategorii III i mogą być oznaczone

piktogramem symbolizującym zagrożenie biologiczne.

Typy odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi

przedstawiają się następująco:

Typ Opis Norma

1a-B,

1b-B, 1c-B

Gazoszczelna EN 943-1:2002,

EN 943-2:2002

2-B Niegazoszczelna EN 943-1:2002,

EN 943-2:2002

3-B Ochrona przed ciekłymi

substancjami chemicznymi

pod ciśnieniem

EN 14605:2005 +

A1:2009

4-B Ochrona przed aerozolami EN 14605:2005 +

A1:2009

5-B Ochrona przed cząstkami

stałymi unoszącymi się

w powietrzu

EN ISO 13982-1:2004

+ A1:2010

6-B Ograniczona ochrona przed

ciekłymi substancjami

chemicznymi (w postaci

mgły)

EN 13034:2005 +

A1:2009

Tabela 1. Typy odzieży ochronnej wymienione w normie

EN 14126:2003

Norma EN 14126:2003 obejmuje następujące testy

przeprowadzone wyłącznie na materiałach**, z których

wykonane są kombinezony.

Test ciśnieniowy: odporność na penetrację krwi

i płynów ustrojowych z zastosowaniem krwi

syntetycznej — ISO 16603

Krew syntetyczna wykorzystywana do tego badania to

mieszanina celulozy, barwnika, roztworu buforowego

i środków stabilizujących. Jest to badanie wykorzystywane

do oszacowania ciśnienia, przy którym w kolejnym badaniu

z wykorzystaniem nośnika skażonego bakteriofagami można

oczekiwać penetracji przez materiał.

Klasa Ciśnienie ekspozycji [kPa]

6 20

5 14

4 7

3 3,5

2 1,75

1 0

Tabela 2. Klasyfikacja zgodnie z normą EN 14126 w zakresie

odporności na penetrację krwi i płynów ustrojowych

z zastosowaniem krwi syntetycznej. Czas sprężania: 5 min.

Odporność na penetrację patogenów z krwi

z zastosowaniem bakteriofagów (symulacja penetracji

wirusów) – ISO 16604

Badanie penetracji wirusów i klasyfikacja przebiega podobnie

jak w przypadku normy ISO 16603, przy czym różnica

polega na tym, że zastosowaną substancją skażającą jest

bakteriofag (Phi-X-174), a nie krew syntetyczna. Bakteriofag

to wirus, który zakaża komórki bakteryjne, w których ulega

następnie replikacji. Bakteriofag (Phi-X-174) służy jako

zamiennik symulujący wirusy patogenne dla człowieka. Pod

względem wielkości i kształtu jest podobny do wirusa WZW

typu C, ale może także służyć jako zamiennik wirusa WZW

typu B i HIV. Jednakże wnioski dotyczące ochrony przed

innymi patogenami muszą być ustalane przez ekspertów

indywidualnie dla przypadku.

Odporność na penetrację cieczy skażonych

biologicznie (penetracja bakterii w stanie mokrym)

– ISO 22610

Norma ta określa procedurę badania odporności materiału na

penetrację bakterii w stanie mokrym. Ta metoda badawcza

polega na nałożeniu skażonego bakteriami materiału dawcy

na badany materiał i poddania go mechanicznemu pocieraniu.

W tabeli 3 przedstawiono sześć klas, określonych w normie,

wraz z czasami przebicia, wskazującymi moment, w którym

bakterie w sposób wyraźny penetrują materiał barierowy.

8

Klasa Czas przebicia [min]

6 > 75

5 > 60

4 > 45

3 > 30

2 > 15

1 ≤ 15

Tabela 3. Klasyfikacja zgodnie z normą EN 14126 w zakresie

odporności na penetrację skażonych cieczy

Odporność na penetrację aerozoli cieczy skażonych

biologicznie – ISO/DIS 22611

Badając skuteczność bariery w przypadku aerozoli

skażonych biologicznie, roztwór bakterii (Staphylococcus

aureus) zawieszony w aerozolu rozpyla się na nieosłoniętą

błonę nitrocelulozową oraz błonę pokrytą badanym

materiałem (wielkość porów membrany to ok. 0,45 μm).

Obie membrany są następnie analizowane, aby ustalić

liczbę bakterii. W celu klasyfikacji wyników oblicza się

współczynnik penetracji (stosunek liczby bakterii

w nieosłoniętej błonie nitrocelulozowej do liczby bakterii

w błonie osłoniętej badanym materiałem) i podaje go

w jednostkach logarytmicznych (tabela 4).

Klasa Współczynnik penetracji bez materiału

badanego/z materiałem badanym [log]

3 > 5

2 > 3

1 > 1

Tabela 4. Klasyfikacja zgodnie z normą EN 14126 w zakresie

odporności na penetrację aerozoli skażonych biologicznie

Uwaga dotycząca interpretacji tych wyników: zgodnie

z tą klasyfikacją materiał barierowy klasy 1 umożliwia

penetrację do 100 z 1000 bakterii na powierzchni, na którą

rozpylono aerozol (tj. 10% bakterii). Materiały klasy 2

o takiej samej powierzchni umożliwiają penetrację 10 z 1000

bakterii (1%), a materiały z najwyższej klasy (3) umożliwiają

penetrację tylko 1 ze 100 000 bakterii (0,001%).

UWAGA: Badanie to zostało wycofane (2007). Niemniej

jednak przytaczamy te wartości, ponieważ norma

EN 14126:2003 odnosi się do tej metody badawczej.

Odporność na penetrację cząstek stałych skażonych

biologicznie (penetracja bakterii w stanie suchym)

– ISO 22612

W celu zbadania bariery w odniesieniu do skażonych

biologicznie cząstek stałych wstępnie wyjałowiona próbka

materiału umieszczana jest w aparacie, a następnie nanoszony

jest na nią skażony talk (Bacillus subtilis). Pod spodem

umieszczana jest płytka agarowa. W trakcie badania moduł

testowy jest potrząsany. Cząstki, które przedostaną się przez

materiał są analizowane po inkubacji na płytce agarowej,

podczas gdy nieskażona próbka badana stanowi próbkę

kontrolną. Wyniki (wartości średnie z 10 powtórzeń

w danym czasie) określone są w jednostkach logarytmicznych

(tabela 5).

Klasa Współczynnik penetracji z materiałem

badanym/bez materiału badanego [log]

3 ≤ 1

2 ≤ 2

1 ≤ 3

Tabela 5. Klasyfikacja zgodnie z normą EN 14126 w zakresie

odporności na penetrację cząstek stałych skażonych biologicznie

UWAGA: Przyglądając się tej klasyfikacji, na podstawie

porównywalnie niewielkiej powierzchni pomiaru

wykorzystywanej w trakcie badania, tj. 20 x 20 cm² można

zauważyć, że materiał kombinezonu może umożliwiać

penetrację średnio 9,99 CFU i nadal kwalifikować się do

najwyższej klasy ochrony, tj. klasy 3. W odniesieniu do

rozdrobnienia pyłu norma ta wymaga jedynie, aby 95%

skażonego talku miało cząstki mniejsze niż 15 μm. Nie

określa żadnych specyfikacji dotyczących rozkładu wielkości

cząstek.

9

Zdjęcie: Pomoc humanitarna i obrona cywilna UE

4. KOMBINEZONY OCHRONNE FIRMY DUPONT

DuPont Personal Protection oferuje kombinezony ochronne

właściwe w przypadku wszystkich czterech grup ryzyka

oraz typów od 3 do 6. W zależności od postaci czynnika

biologicznego, poziomów ekspozycji, rodzaju pracy oraz

ryzyka zakażenia należy rozważyć badanie barierowego

działania materiału względem właściwego czynnika

zakaźnego. Pod uwagę należy wziąć także typ szwu

i wytrzymałość mechaniczną materiału. Na przykład

w przypadku wirusów, takich jak wirus Ebola, kluczowe

znaczenie ma odporność na penetrację patogenów z krwi

(ISO 16604)*. Porównanie skuteczności działania odzieży

ochronnej firmy DuPont przedstawiono w tabeli na kolejnych

stronach. Jednakże samo zastosowanie odzieży ochronnej

nie gwarantuje ochrony. Efekt ochronny kombinezonów

można zapewnić wyłącznie, jeśli odzież jest zakładana

i zdejmowana we właściwy sposób oraz jeśli przestrzegane

są odpowiednie procedury pracy. Na przykład nieprawidłowe

zdjęcie kombinezonu może doprowadzić do skażenia jego

użytkownika. Ryzyko skażenia istnieje także w przypadku

osób uczestniczących w zdejmowaniu odzieży i dezynfekcji

jej użytkownika. Odpowiedni poziom ochrony ma kluczowe

znaczenie dla osób biorących udział w tego typu czynnościach.

Firma DuPont może dostarczyć informacji na temat

zakładania i zdejmowania kombinezonów ochronnych.

Dysponujemy także materiałem filmowym (dostępnym

na stronie www.chemicalprotection.dupont.co.uk), który

można wykorzystać do szkolenia personelu.

10 11

Porównanie skuteczności działania odzieży ochronnej firmy DuPont

Model kombinezonu

DuPont™ Tyvek®

Classic Xpert

DuPont™ Tyvek®

Classic Plus

DuPont™ Tyvek® 800 J DuPont™ Tychem® C DuPont™ Tychem® C2 DuPont™ Tychem®

4000 S

DuPont™ Tychem® F DuPont™ Tychem® F2

Typ ochrony Typ 5 i 6 Typ 4, 5 i 6 Typ 3, 4, 5 i 6 Typ 3, 4, 5 i 6 Typ 3, 4, 5 i 6 Typ 3, 4, 5 i 6 Typ 3, 4, 5 i 6 Typ 3, 4, 5 i 6

Konstrukcja szwu Szyty Szyty i zaklejony

taśmą

Szyty i zaklejony

taśmą

Szyty i zaklejony

taśmą

Szyty i zaklejony

taśmą

Szyty i zaklejony

taśmą

Szyty i zaklejony

taśmą

Szyty i zaklejony

taśmą

Przepuszczalność powietrza

Przepuszcza

powietrze i parę

wodną

Przepuszcza

powietrze i parę

wodną

Przepuszcza parę

wodną Nieprzepuszczalny Nieprzepuszczalny Nieprzepuszczalny Nieprzepuszczalny Nieprzepuszczalny

Grupy ryzyka** 1 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

EN 14126: Odzież ochronna - wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami zakaźnymi

Test ciśnieniowy: odporność

na penetrację krwi i płynów ustrojowych

z zastosowaniem krwi syntetycznej

- ISO 16603

Klasa Ciśnienie ekspozycji [kPa]

6 20 6 6 6 6 6 6

5 14

4 7

3 3,5 3 3

2 1,75

1 0

Odporność na penetrację patogenów

z krwi z zastosowaniem bakteriofagów

(symulacja penetracji wirusów)

- ISO 16604, procedura D

Klasa Ciśnienie ekspozycji [kPa]

6 20 6 6 6 6 6

5 14

4 7 4

3 3,5

2 1,75

1 0 Brak klasyfikacji Brak klasyfikacji

Odporność na penetrację cieczy

skażonych biologicznie (penetracja

bakterii w stanie mokrym)

- EN ISO 22610

Klasa Czas przebicia [min]

6 > 75 6 6 6 6 6 6

5 > 60

4 > 45

3 > 30

2 > 15

1 ≤ 15 1 1

Odporność na penetrację aerozoli cieczy

skażonych biologicznie - ISO/DIS 22611

Klasa

Współczynnik penetracji

bez materiału badanego/

z materiałem badanym [log]

3 > 5 3 3 3 3 3 3

2 > 3

1 > 1 1 1

Odporność na penetrację cząstek stałych

skażonych biologicznie (penetracja

bakterii w stanie suchym) - ISO 22612

Klasa

Współczynnik penetracji

z materiałem badanym/bez

materiału badanego [log]

3 ≤ 1 3 3 3 3 3 3

2 ≤ 2

1 ≤ 3 1 1

* Uwaga: materiały są badane za pomocą ustalonych procedur w celu określenia właściwości barierowych przeciwko czynnikom

odpowiadającym patogenom z krwi; nie są one badane w kierunku poszczególnych wirusów.

** Sugestia firmy DuPont na podstawie działania barierowego odzieży. Należy pamiętać, że za dobór odpowiedniej odzieży

odpowiada użytkownik końcowy. Wyboru należy dokonać na podstawie szczegółowej oceny ryzyka związanego z wykonywaną

pracą i jej środowiskiem.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj